Stiftelsens har enligt ändamålsparagrafen i stiftelseförordnandet möjlighet att lämna ekonomiska bidrag för att främja näringsliv, forskning, samhällsutveckling, utbildning, idrott, ungdomsverksamhet och kultur.

Bidrag lämnas endast till sökanden som är bosatta eller verksamma på Öland eller till verksamheter med anknytning till Öland.

Stiftelsen prioriterar projekt:

  • som inom respektive område syftar till någon form av utveckling
  • som är tidsbegränsade och har tydligt formulerade mål
  • där sökande anger hur utvärdering kommer att ske
  • där sökande gör en betydande egen insats (delfinansiering, ideellt arbete etc.)
  • som ger goodwill åt Ölands Bank AB/Sparbanksstiftelsen Öland.

Bidrag till löpande verksamhet liksom till statliga och kommunal verksamhet har låg prioritet.

Bidrag lämnas inte till kommersiell verksamhet, ej heller till politisk eller religiös verksamhet.

Den som beviljats bidrag ska medverka till att skapa publicitet kring bidraget så att det för allmänheten framgår att Stiftelsen medfinansierar projektet.

Projektägare har skyldighet att till Stiftelsen i den omfattning som överenskommes redovisa utveckling och uppnådda resultat i av Stiftelsen medfinansierade projekt.

Stiftelsen förbehåller sig rätten att återkalla eller ändra fattade beslut om projekten inte utvecklas enligt överenskommen plan eller om omständigheterna i övrigt ej överensstämmer med förutsättningarna som fanns då beslutet fattades.